Is Wallonië verantwoordelijk voor haar relatieve armoede?

Hoe komt het dat Wallonië relatief armer is dan Vlaanderen en Brussel? Indien de Waalse politici (en dus hun kiezers) effectief verantwoordelijk zijn voor de relatieve Waalse armoede, dan is het legitiem om een splitsing te eisen. Solidariteit met zij die minder rijk zijn wordt aanvaard, is zelfs gewenst, indien deze situatie buiten hun wil om gebeurt, maar niet als het een vrije keuze is. Als Wallonië zelf kiest voor een beleid dat bijvoorbeeld meer gelijkheid brengt, maar een algemeen lagere welvaart, dan is dat de uitdrukking van hun politieke keuze. Maar dan moeten ze daar ook de (economische) gevolgen van dragen.

De vraag is echter of het om een keuze gaat. Hierna tracht ik aan te tonen dat er sterke aanwijzingen zijn dat de relatieve armoede in Wallonië grotendeels veroorzaakt wordt door externe factoren die politici (en hun kiezers) moeilijk kunnen beïnvloeden. Als mijn stelling klopt, dan is het volgens mij onethisch om niet solidair te blijven met het armere Wallonië.

Brussel is de economische hotspot

De grafiek hieronder geeft voor 2012 per gewest het bruto binnenlands product (BBP) per inwoner in verhouding tot het gemiddelde in België (in procenten). Wat onmiddellijk opvalt is dat de economische activiteit per inwoner in Brussel veel hoger ligt dan het gemiddelde (82,7% boven het gemiddelde), dat de Vlaamse economische activiteit samenvalt met het Belgische gemiddelde en dat de Waalse activiteit er een stuk onder ligt (27% eronder). Dat de Vlamingen gemiddeld toch rijker zijn dan de Brusselaars komt doordat er veel inwoners van het Vlaamse gewest naar Brussel gaan werken; de welvaart wordt echter gecreëerd in Brussel.

De plaats van de economische activiteit is in de Belgische context volgens mij erg belangrijk. Het geeft immers aan waar de welvaart gecreëerd wordt. En mijn basisvraag is: kan de politiek de plaats waar de welvaart wordt gecreëerd sturen?

bbp per capita - gewest

Ook als we dit per provincie bekijken, dan blijkt Brussel er bovenuit te torenen. Wat ook opvalt is dat Waals-Brabant, dicht tegen Brussel, een hogere economische activiteit heeft datn drie andere Vlaamse provincies. Enkel Vlaams-Brabant, dat Brussel omsluit, en Antwerpen, met de haven, doen het beter dan Waals-Brabant.

bbp per capita - provincie

Ten slotte geeft de onderstaande figuur het BBP per arrondissement (zonder Brussel). De provincie Waals-Brabant valt blijkbar samen met het arrondissement. Uit de figuur blijkt dat er heel wat Waalse arrondissementen het beter doen dan Vlaamse arrondissementen.

bbp per capita - arr

De nieuwe economische geografie

In 1990 gaf Paul Krugman aan de KULeuven een lessenreeks over handel en geografie en legde daarmee min of meer de basis van de “nieuwe economische geografie“. Ondertussen is die niet zo nieuw meer, maar de principes van de theorie zijn nog steeds actueel. In deze economische theorie tracht men rekening te houden met de ruimtelijke dimensie in de economie. Uiteraard betreft dit de transportkost, maar evenzeer concentratie- of agglomeratie-effecten. Voor veel aspecten is het voor bedrijven voordelig om zich dicht bij elkaar te vestigen.

Een voorbeeld is de haven van Antwerpen: uiteraard is er de haven die aanvoer en afvoer van goederen gemakkelijk maakt. Maar ook het vinden van gespecialiseerd personeel zal makkelijker worden omdat de bedrijvencluster deze mensen ook aantrekt. In de “nieuwe economische geografie” wordt meer en meer aandacht gegeven aan niet-tastbare zaken, zoals oversijpelingseffecten van kennis.

Ook steden kunnen als clusters bekeken worden. In België kan je volgens mij, behalve steden, nog twee andere soorten clusters onderscheiden: de Vlaamse havens, met Antwerpen op kop (maar ook Gent en Zeebrugge) die handel en industrie aantrekken, en Brussel, de administratieve hoofdstad van België, de Europese Unie en de NAVO en dus veel diensten. Eventueel ook nog de kuststreek, wegens het toerisme.

Clusters: politiek verantwoordelijk of niet?

Het ontstaan van clusters is zeer moeilijk te sturen en eens ze ontstaan versterken ze elkaar. Hoe belangrijker clusters zijn voor de rijkdom van een regio en hoe moeilijker clusters te sturen zijn, hoe minder verantwoordelijk je de politiek (en haar kiezers) kan stellen voor de gerealiseerde economische activiteit.

De onderstaande grafiek probeert het belang van steden als economische clusters te analyseren voor België. De grafiek vergelijkt de economische activiteit in een arrondissement met het aantal van dat arrondissement. De economische activiteit wordt berekend als BBP per inwoner ten opzichte van het Belgische gemiddelde (uitgedrukt in procent).

bbp per capita - scatter aantal

Het resultaat is erg verrassend: bijna 58% van de economische activiteit per inwoner wordt verklaard door het aantal inwoners van het arrondissement.

Ik bespreek hierna een aantal datapunten:

– Brussel (Hoofdstedelijk Gewest): scoort boven de trendlijn. Bovenop het clustereffect van de grootstad, speelt hier wellicht ook mee dat Brussel een administratieve hoofdstad is (zie boven)

– Antwerpen: het arrondissement scoort onder de trendlijn. Ook dat is verrassend: ondanks de havenactiviteiten produceert het arrondissement onder wat men op basis van deze analyse zou mogen verwachten. Dat is wellicht te verklaren doordat het arrondissement Antwerpen zeer groot is in vergelijking met Brussel

– Sint-Niklaas: produceert iets boven de trendlijn, misschien omdat een deel van de Antwerpse havenactiviteiten oversijpelen naar dit relatief kleine arrondissement (en dus een relatief grote impact heeft)

– Halle-Vilvoorde: iets boven de trendlijn; ligt bijna volledig rond Brussel en kan zo allicht meeprofiteren van de agglomeratie-effecten van Brussel (oversijpelingseffect)

– Mechelen: iets boven de trendlijn: ligt middenin de “Vlaamse Ruit” en profiteert misschien van deze agglomeratie-effecten (oversijpeling)

– Nijvel (dit arrondissement valt samen met de provincie Waals Brabant): iets boven de trendlijn. Het rijkste arrondissement van Wallonië, en allicht niet toevallig het kortst tegen Brussel.

– Charleroi en Luik: duidelijk onder de trendlijn. Geen belangrijke havens in de buurt, noch kort bij Brussel.

– Leuven: verrassend iets onder de trendlijn. Te verklaren doordat het geografisch zwaartepunt van dit arrondissement relatief ver van Brussel ligt (zie kaartje hieronder)

– Brugge: duidelijk boven de trendlijn; heeft ook de haven van Zeebrugge op haar grondgebied

– Tongeren: armste arrondissement, maar ligt ook in de periferie (grenst aan Luik)

– Kortrijk + Ieper: boven trendlijn; misschien een cluster met Rijsel (Kortrijk, Ieper en Rijsel liggen op 30 km van elkaar)?

De onderstaande grafiek toont het zelfde maar dan op de horizontale as de bevolkingsdichtheid (inwoners/km²) in plaats van het aantal inwoners per arrondissement. Gezien Brussel een sterke uitbijter is, wordt de logaritme genomen van de bevolkingsdichtheid.

De conclusie is min of meer dezelfde: hoe meer inwoners per km², hoe groter het BBP per inwoner. De verklaringskracht is met R² = 0,49 wel wat lager.

bbp per capita - scatter dichtheid

Door louter rekening te houden met de bevolking of de bevolkingsdichtheid, kan de economsiche activiteit verklaard worden voor 58 of 49%.

Zonder de bevolkingsdimensie is het verschil in BBP per capita tussen Vlaanderen en Wallonië 27%. Indien we echter corrigeren voor het aantal mensen per arrondissement verkleint dit verschil naar 15%, of een vermindering met 44%. Indien gecorrigeerd wordt voor de bevolkingsdichtheid, dan verkleint het verschil naar 9% of een vermindering met maar liefst 67%.

De onderstaande tabel geeft een synthese van de resultaten.

tabel met correctie

Dat de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge, en het administratieve centrum Brussel economische clusters zijn die activiteit aantrekken, blijkt ook visueel uit het onderstaande kaartje.

kaartjeMaarten

Bron: NBB+Economieblog.be – Kaart: Maarten Lambrechts

Solidariteit met de arme Waal of met de rijke Vlaming?

Om terug te komen op het oorspronkelijke onderwerp: als de bovenstaande analyse klopt, dan wordt de economische activiteit sterk bepaald door zaken waarop politici (en hun kiezers) weinig vat op hebben. De havens liggen nu eenmaal in Vlaanderen; Brussel is nu eenmaal een belangrijk dienstencentrum.

Men zou kunnen argumenteren dat de causaliteit omgekeerd ligt: economische centra trekken mensen aan. Maar dat is net het punt: het is zeer waarschijnlijk een wederzijds versterkend effect: economische activiteit trekt mensen aan, mensen trekken op hun beurt economische activiteit aan, waardoor… Eens dit proces gestart is, heeft de politiek hier weinig vat op.

Men zou eveneens kunnen argumenteren dat mensen maar moeten verhuizen naar de economische centra. Maar dat zou natuurlijk het probleem van het armere Wallonië niet oplossen, integendeel: indien productieve Waalse werknemers massaal naar de economisch centra van Vlaanderen en Brussel zouden verhuizen, dan zou de activiteit in Vlaanderen en Brussel blijven en zou de activiteit in Wallonië afnemen (de bevolkingsdichtheid in Wallonië zou ook afnemen). Bovendien is het wellicht zo dat veel Franstaligen inderdaad naar Brussel verhuisd zijn, of toch in de omgeving van Brussel, onder meer in de Vlaams rand rond Brussel.

Men zou er ook voor kunnen opteren dat Waalse werknemers in Wallonië blijven wonen en dagelijks naar de economische centra pendelen. Dat lijkt echter niet zo eenvoudig te zijn, gezien de Vlaamse havens ver van Wallonië liggen. Brussel ligt meer voor de hand, wat dan ook gebeurt.

De bovenstaande cijfers zijn volgens mij een sterke indicatie dat de economische activiteit moeilijk te sturen is door de politiek. Dat betekent niet dat politici geen verantwoordelijkheid hebben: je kan immers ook verhinderen dat de economie zich ontwikkelt. Het betekent volgens mij wel dat sommigen in de discussie over noord en zuid in België de impact van politiek op economie overschatten.

3 thoughts on “Is Wallonië verantwoordelijk voor haar relatieve armoede?

 1. Permalink  ⋅ Reply

  WimR

  May 23, 2015 at 1:01pm

  Met eenvoudige vraag/aanbod werking zou je verwachten dat Wallonië zich gewoon uit de markt geprijsd heeft met een veel te hoog minimumloon, gekoppeld aan een bijna onvoorwaardelijke werkloosheidsuitkering die een mens ook niet aanzet om laagbetaalde “klotejobs” aan te nemen.

  U stelt dus dat als je bovenstaande zou veranderen het nog niet in gang zou schieten?

 2. Permalink  ⋅ Reply

  Bart Van den Broeck

  May 25, 2015 at 11:35am

  Andreas,
  Weer een interessante blog…

  Verantwoordelijkheid heeft als eerste betekenis dat je de ‘schuld’ draagt voor een bestaande situatie; de tweede betekenis is imho de nuttigste, namelijk dat je degene bent die het meest aangewezen is om de toekomst in handen te nemen.

  In die tweede betekenis ligt het nuttigste element daar dat zou dienen aan te geven wat de meest optimale structuur is om de situatie te verbeteren.
  Hierbij zou je de situatie dienen te vergelijken met andere regio’s (buiten België) die een gelijkaardige nutsfunctie hebben qua ligging, geografie, bevolking, … zodat je kan vergelijken op deze hier op een efficiëntere wijze gebruik van hebben gemaakt, zodat je dan wel de inherente verantwoordelijkheid (eerste betekenis) kan duiden van het gevoerde beleid (weze het dan van BE en/of WAL).

  Inherent heb je nu onvoldoende alternatieven bekeken om een uitspraak te kunnen doen over de macht van de politiek bi gebrek aan voorbeelden.
  Als we enkele buurtregio’s Luxemburg (Groot-Hertogdom), Lotharingen, Nord-Pas de Calais, Ruhr-gebied en verder weg Hong-Kong, Singapore, … mee in de vergelijking nemen, zou de conclusie niet merkelijk anders gaan liggen qua invloed van een ‘goede/slechte’ politiek op de maat van een regio die wel een sterk verschil heeft gemaakt op de ontwikkeling van een regio?

  Ik wil maar zeggen dat je om een verschil te zien van de invloed van politiek op een regio, je misschien ook de grotere verschillende politieke voorbeelden dient te nemen om de verschillen voldoende significant te zien verschijnen.

  Hieruit kan je dan imho afleiden dat het wel degelijk een verantwoordelijkheid zou kunnen zijn van iedere regio apart om een voor zichzelf zo optimaal mogelijke beleidskeuze te maken die dan zo efficiënt mogelijk kan uitgerold worden binnen een transparant politiek systeem… en mijn buikgevoel zegt me dat hier op dat gebied nog werk aan de winkel is.

 3. Permalink  ⋅ Reply

  Luc Van Caneghem

  July 10, 2017 at 11:02pm

  Ik kom eens terug op ons twitter uitwisselingetje van enkel dagen geleden. Eerst een paar voor-opmerkingen. Het cluster fenomeen dat je beschrijft onderken ik wel en is interessant. Ik denk dat Brussel echter niet het goede voorbeeld is voor een natuurlijke (niet)-politieke cluster. De helft van de (pendel)jobs in Brussel zijn overheidsjob, die zijn dus 100% het gevolg van politieke keuzes. Veel van de andere (pendel)jobs in Brussel zijn daar een afgeleide van. Proximus, Belfius, ING of Fortis, allemaal ondernemingen met duizenden werknemers in Brussel kunnen gewoon niet anders dan in het ‘taalneutrale’ Brussel hun hoofdkwartier hebben. Dat geldt ook voor vele kleinere ondernemingen. Dat zijn dus ook allemaal jobs die niets met een natuurlijke cluster te maken hebben. Als je die er allemaal uitneemt blijft van de clustertheorie niet veel meer over. Want Antwerpen, Luik en Charleroi spreken die theorie ook al tegen zie ik op je grafiek.

  Desondanks denk ik wel dat een neergang van een regio vlug een negatieve spiraal wordt waar de politiek niet zo veel vat op heeft (ook al beweert ze graag van wel om haar eigen bestaansrecht te verdedigen).

  Tweede vooropmerking is dat Brussel niet zoveel verdienste heeft bij de welvaart die op haar grondgebied gecreëerd wordt. Het enige wat er tussen de kantoormuren interessant is zijn de mensen en de mensen die in Brussel werken zijn (zeker voor de betere jobs) opgeleid buiten Brussel. Het is buiten Brussel waar de verdienste ligt.

  Het punt dat ik uiteindelijk wil maken is dat de transfers, de ‘solidariteit’, (uiteraard) integraal naar de overheidssector gaat, vooral via de sociale zekerheid en ook via het overheidsapparaat. Volgens studies van de universiteit van Namen liggen de sociale uitkeringen in Wallonië 25% hoger dan ze zonder de transfers zouden kunnen zijn. De transfers financieren in Wallonië dus eigenlijk een scheeftrekking tussen de overheidssector en de private sector. Ik stel mij de vraag wat dat doet met een gezonde basis voor verdere economische groei? Het stimuleert zeker de private sector niet waar Wallonië al zo een gebrek aan heeft. Integendeel, het maakt de private sector relatief minder aantrekkelijk. Ik denk daarom dat de transfers wel eens een opportuniteitskost zouden kunnen zijn voor Vlaanderen (dat bvb. geld in infrastructuur zou kunnen steken) en een vergiftigd geschenk voor Wallonië.

Leave a Reply

Your email will not be published. Name and Email fields are required.