Ruimtegebruik in Vlaanderen: minder landbouw, meer natuur én meer economie

Toen in 2010 uit een rapport van IBM Global Business Services bleek dat Wallonië zijn achterstand op Vlaanderen qua buitenlandse investeringen aan het inhalen was, was één van de verklaringen dat het in Wallonië nog vrij eenvoudig is om bedrijventerreinen te vinden terwijl dit in Vlaanderen veel moeilijker is. Dat is niet verwonderlijk, want Vlaanderen is met een bevolkingsdichtheid van 456 inwoners per km² één van de dichtstbevolkte regio’s in Europa; Wallonië is met 205 inwoners per km² dan ook minder dan de helft zo dichtbevolkt. Nederland klokt af op bijna 400, België in zijn geheel op 340. Duitsland (231), Italië (193), Polen (123), Frankrijk (113) en zeker Spanje (92) zijn veel minder dichtbevolkt.

bevolkingsdichtheid

Bron: Wikipedia

Dit zijn relatieve cijfers. Maar hoe volgebouwd is Vlaanderen? Wel dat valt mee: uit de statistieken van de FOD Economie blijkt dat Vlaanderen momenteel voor 74% niet bebouwd is. De oppervlakte dat voor wonen bestemd is, bedraagt slechts 11.5% en het oppervlaktegebruik door vervoer, telecommunicatie, nijverheid en handel, zeg maar de ‘harde’ economie, bedraagt samen 11.4%.

De onderstaande figuur toont cijfers van de FOD Economie voor België. Hieruit blijkt dat de landbouwsector de grote slokop is: 51% van de Belgische oppervlakte is bestemd voor landbouw (lichtgroene oppervlakte), terwijl bossen 23% in beslag nemen (donkergroen). Het aandeel bos is overigens constant gebleven gedurende de laatste 30 jaar. Het aandeel landbouw is op 30 jaar tijd wel afgenomen, van 61% naar 51%. Het bebouwd aandeel inclusief wonen (paars+geel) is gestegen van 14% naar 20%. De natuurlijke open ruimtes zijn relatief fors gestegen van minder dan 1% naar 5%.

bodemgebruikBE

Bron: FOD Economie (xls)

Als we enkel kijken naar Vlaanderen, vind ik enkel gedetailleerde cijfers in verband met de “evolutie van de ruimteboekhouding van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gebaseerd op volledig afgeronde planningsprocessen”. Deze cijfers geven het ruimtegebruik zoals dat op dit moment gepland is. De figuur hieronder geeft de evolutie van 1994 tot 2012.

ruimteboekhoudingVL

Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering (xls)

Deze figuur toont een aantal verrassende zaken in verband met het geplande ruimtegebruik:

1. in Vlaanderen is de geplande landbouwoppervlakte (lichtgroen) hoger dan in België, namelijk 58% in Vlaanderen tegenover ongeveer 50% in België (te verklaren doordat Wallonië veel meer bos heeft).

2. de geplande landbouwoppervlakte in Vlaanderen is op 18 jaar tijd slechts met 1,4 procentpunt afgenomen, van 59,4% naar 58,0%. NatuurBosGroen (donkergroen) heeft het grootste deel ingenomen van de vrijgekomen landbouwgrond en stijgt van 13,9% naar 15,1%. Industrie (paars) kent een lichte stijging van 4,1%naar 4,5%. Woongebied (geel) is constant gebleven op 16,7%.

Op basis van deze cijfers is het voor mij zeer opmerkelijk dat de landbouwsector zo gemakkelijk buiten schot blijft bij discussies over ruimtegebruik in Vlaanderen, zeker omdat de kans groot is dat Vlaanderen nu al economische investeringen misloopt door een gebrek aan bedrijventerreinen.

Daarenboven neemt het aandeel in de toegevoegde waarde van landbouw in de Belgische economie af. De toegevoegde waarde van de landbouw was in 2010 0.65% van het totale bruto binnenlands product (BBP). In 1980 was dit nog 1,13% (zie pg 19 van deze studie).

Omdat de landbouwoppervlakte bijlange niet in dezelfde mate afnam, daalde de landbouwoutput per oppervlakte fors. In 1980 produceerde de landbouw in België 1,13% van het BBP op een een oppervlakte van 61% van het totaal: dat is omgerekend een productie van 0,018 %BBP per %oppervlakte. In 2010 is dat 0.65 % van het BBP op een oppervlakte van 51% van het totaal, of 0.013 %BBP per %oppervlakte. Ik denk dat er veel bedrijven een hoger rendement opleveren.

Bovendien blijkt België dan nog eens een netto exportland te zijn van landbouwproducten: de onderstaande figuur toont de invoer en uitvoer van een aantal EU-lidstaten in 2008. belgië exporteert meer landbouwproducten dan er ingevoerd worden en dat terwijl België één van de meest dichtbevolkte landen is. Enkel Nederland lijkt me hierin nog meer bizar te zijn.

invoerUitvoerVL

Bron: Jaarverslag 2009 – beleidsdomein Landbouw en Visserij’,pg 107

Het is dus volgens mij volkomen irrationeel om in Vlaanderen in de toekomst nog zoveel oppervlakte te reserveren voor landbouw. Beter is om dat te verminderen en de vrijgekomen ruimte te gebruiken voor natuurontwikkeling, economie en wonen, waarbij een verdeelsleutel kan gebruikt worden die politiek ingevuld moet worden, bijvoorbeeld 75% van de vrijgekomen landbouwoppervlakte voor natuur, 15% voor en 10% voor wonen.

Een kleine oefening voor Vlaanderen moet het enorme potentieel van deze strategie aantonen. Stel dat de landbouwoppervlakte jaarlijks met 1 procentpunt daalt: op 20 jaar is dat van 58% naar 38%. Volgens de hierboven genoemde verdeelsleutel zou de de oppervlakte voor bos en natuur verdubbelen, van 15,1% naar 30,1%! De oppervlakte voor industrie zou stijgen van 4,5% naar 7,5% (stijging met 66%) en wonen van 16,7 naar 18,7% (stijging met 12%). Dat zijn enorme cijfers, zonder dat de landbouw gemarginaliseerd wordt, want nog steeds goed voor 38% van de oppervlakte.

Dit hoeft daarenboven geen sociaal bloedbad in de landbouwsector te betekenen. Het gaat hier om een evolutie over vele jaren. Bovendien is het aantal werknemers in de landbouwsector sowieso al jaren in een dalend trend en zal de grote winst in natuuroppervlakte ook moeten beheerd worden, eventueel door landbouwers die zich omscholen tot natuurbeheerders. Uiteraard kan gedifferentieerd worden naar gelang de situatie: het is duidelijk dat er bijvoorbeeld in West-Vlaanderen een ander beleid kan gevoerd worden dan in de Vlaamse Ruit, de regio tussen Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven waar ongeveer 4 miljoen mensen wonen. En er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen types landbouw: een akker met maïs is minder waardevol voor natuur dan graslanden. Een akker dat natuurgebied wordt, is dus meer winst voor de natuur dan wanneer een grasland natuurgebied wordt.

Een gevolg van deze transitie is een grotere afhankelijkheid van voedselimport, maar dat is een goede economische afweging, omdat België -en vooral Vlaanderen- waarschijnlijk nu al investeringen misloopt door een gebrek aan ruimte. Daarenboven moet de transitie geleidelijk gebeuren en zal er nog steeds een belangrijk aandeel aan landbouwoppervlakte bestaan. Bovendien is die afhankelijkheid van voedselimport er nu ook al, omdat we momenteel niet alleen veel exporteren maar ook veel  importeren.

Een toegenomen import in een bepaalde sector is in de huidige globale economie doodnormaal: elk land specialiseert zich in de sectoren waar hij sterk staat. Voor Vlaanderen staan we per definitie niet sterk in sectoren die veel oppervlakte nodig hebben, zoals landbouw, gezien onze hoge bevolkingsdichtheid. Andere, minder dichtbevolkte landen zijn beter toebedeeld dan wij wat betreft oppervlakte. In plaats van netto landbouwproducten te exporteren, zoals we nu doen, moeten we netto importeren. Op die manier profiteren we van de lage bevolkingsdichtheid in anderen landen en kunnen wij nieuwe bedrijven aantrekken op onze nieuw ontwikkelde ruimte en onze troeven, zoals onze kennis en onze geografische ligging, beter uitspelen.

5 thoughts on “Ruimtegebruik in Vlaanderen: minder landbouw, meer natuur én meer economie

 1. Permalink  ⋅ Reply

  JanH

  April 14, 2013 at 11:12pm

  Schitterende artikel. Zoals steeds. Een detail dat je misschien over het hoofd zag bij het bekijken van de handelsbalans van de landbouw: heel wat landbouw is niet echt grondgebonden, zoals de vleesindustrie. Een varkens- of kippenbedrijf neemt realtief weinig ruimte in. Maar de bedragen die er omgaan zijn niet gering. We voeren biggen en varkensvoer in, mesten die beesten hier vet (met alle mestmiserie en geuroverlast vandien), en voeren dan het vlees uit. Waarom krijgen zo’n bedrijven een milieuvergunning? Wat is de maatschappelijke meerwaarde? Ik volg je analyse, maar ik denk dat ze verfijning verdient.

 2. Permalink  ⋅ Reply

  Andreas Tirez

  April 15, 2013 at 12:51pm

  Bedankt voor de lovende woorden.
  Het feit dat ze weinig grond nodig hebben en we het voeder invoeren => ik zou deze bedrijven niet viseren (vanuit de optiek van deze column), want zij zullen niet de hinderpaal zijn voor meer natuur en meer bedrijventerreinen.

 3. Permalink  ⋅ Reply

  Pieter

  August 4, 2015 at 7:48pm

  Er valt zo veel te zeggen over de economie van landbouwgrond. De gemaakte analyse behoeft zeker verfijning. Een paar bedenkingen. De meerwaarde van de meeste gronden is futiel als het over productie gaat. Er staan in Vlaanderen hoofdzakelijk laagwaardige gewassen zoals mais en hooi, in functie van de veeteelt. Grond heeft verder ook nog waarde om mest op uit te rijden, ook van de veeteelt.
  De overheid grijpt in op de prijs van landbouwgrond via de vastgelegde pachtprijzen. Dat houdt de prijs van grond laag. En toch is het heel moeilijk om landbouwgrond (bij) te kopen. Overal wordt er geknabbeld aan het areaal, vooral door paardeneigenaars (de ruimtelijke bestemming blijft, de functie gaat verloren). Ik stel vast dat landbouw onderaan de maatschappelijke hiërarchie van bestemmingen staat. Er wordt een haven uitgebreid: in landbouwgebied. Verlies van habitat moet gecompenseerd worden: in landbouwgebied. Hier in de buurt zijn er verschillende mensen die met community supported agriculture willen beginnen. Daarmee kan per ha een vte zijn kost verdienen, maar ze vinden geen grond.
  Ik ben zelf niet in staat om die elementen samen te voegen in een steekhoudende analyse, maar het zou me wel interesseren daarover meer te weten.

 4. Permalink  ⋅ Reply

  Piet De Pauw

  December 4, 2019 at 7:17am

  Het artikel is geschreven vanuit het oogpunt van de centrale planner (ruikt naar communisme). Het is ook belangrijk te kijken vanuit een mensenrechten standpunt. Terwijl centrale planners de strategie van de gekookte kikker gebruiken om grond-eigendom te stelen van wie die gronden bezit (plots mag dit en dat niet meer worden gedaan op of met die grond), dien je vanuit een mensenrecht standpunt te kijken als volgt: wil je de bestemming (als niet eigenaar) van een grond die een ander bezit veranderen, dan dien je die bestemmingswijziging af te kopen van de eigenaar. Zo simpel is het. De vraag is dus, als je meer bos wil, maak dan een overeenkomst met de eigenaar van de grond voor een bestemmingswijziging.

 5. Permalink  ⋅ Reply

  Koen

  January 24, 2021 at 11:08pm

  De tijd dat de gemiddelde Vlaming ruim woonde is verleden tijd. Vandaag zie je overal micro woningen en appartementen opduiken.
  Een deel van de landbouwgrond besteden aan ruimere woningen klinkt helemaal niet gek.

Leave a Reply

Your email will not be published. Name and Email fields are required.